תקנון (ביגסו חבילות ספורט)

תנאי שימוש באתר BIGSO-SPORT (ביגסו-ספורט)

ברוכים הבאים לאתר      BIGSO-SPORT.CO.IL  

 אנו מקווים כי אתר זה יהיה לכם לעזר ותמיד נשמח לקבל מידע נוסף, הארות והערות אשר יאפשרו את שיפורו.

 

לתשומת לבכם, השימוש באתר ו/או בשירות כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה

באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר  ו/או בשירות

שימוש על-ידכם באתר ו/או בשירות, מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:

 

1. הגדרות

 "אתר ו/או החברה " – כל דף אינטרנט הנמצא תחת שם המתחם: www.BIGSO-SPORT.co.il.

 

 "משתמש/ים" – כל אדם המשתמש באתר לכל מטרה ובכל אמצעי שהוא, לרבות: צפיה, מחקר, עיון,  השתתפות, שיתוף, פרסום וכיו"ב. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נועד למטרות נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. המונח משתמשים מתייחס גם למשתמשות באתר לכל מטרה ובכל אמצעי שהוא, לרבות: צפיה, מחקר, עיון,  השתתפות, שיתוף, פרסום וכיו"ב

 

 "תוכן" – כל מידע מכל סוג שהוא המופיע בפורמט כלשהו, לרבות טקסט, תמונה, וידאו או אודיו וקובץ מכל סוג שהוא המופיעים באתר ו/או מקושרים לאתר ו/או מפנים מן האתר.

 

 "מוצר/ים ו/או תמורה כספית" – תמורה כספית ו/או מוצרים שונים המוצעים לרכישה במסגרת האתר.

 

 "מערכת" – המערכת הטכנולוגית באתר שנועדה להפעלת האתר.

 

 "שירות" – כל תוכן ו/או סוג של שירות אחר הניתנים באתר.

 

2. תנאי סף

2.1. השימוש באתר ו/או בשירות נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל וכפוף לתנאי שימוש באתר המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון"). באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) השימוש באתר ו/או בשירות יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם לשימוש בכרטיס אשראי.

 

2.2. משתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתוכן ו/או בשירות למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי בעלי האתר רשאים לעשות באתר ו/או בשירות כל שימוש, בעצמם ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו והכל ללא הגבלה ולשיקול דעתם הבלעדי.

 

2.3. משתמש אשר ביצע פעולות בתשלום באתר הודיע לחברת האשראי לבטל את החיוב בגין רכישתו באתר מכל סיבה שתהיה ומבלי שקיבל את אישור האתר לביטול החיוב בכתב, עלול לעבור עבירה פלילית ועוולה אזרחית. במקרה שכזה מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים נגד המשתמש לרבות שימוש בפרטיו האישיים אשר מסר בעת ההרשמה וכן בכל מידע שנאסף לגבי המשתתף בכדי למצות את הדין עם המשתתף.

 

2.4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה (להלן: "התקנון המתוקן") בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות מוגבל וכפוף לתקנון המתוקן שיפורסם באתר מפעם לפעם מיד עם שימושו הראשון באתר ו/או בשירות לאחר פרסום התקנון המתוקן.

 

2.5. האתר רשאי להפסיק את מתן השירות באופן כללי ו/או למשתמש באופן ספציפי לפי ראות עיניו ושיקול דעת בלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

2.6. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש באתר ו/או בשירות ניתן במצבו הקיים (AS IS).

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.

 

3. אופן ההשתתפות

3.1. עם השימוש באתר מאשר המשתמש כי קרא את כללי השימוש וכי הוא מסכים לכל האמור בהם ומתחייב לפעול על פיהם.

4. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הלקוח ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. 

5. תשלום

5.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ אם חלה חובת תשלום מע"מ על העסקה בהתאם להוראות הדין.

5.2. החיוב במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בש"ח בהתאם לשער המכירה אחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל בתוספת עמלת סליקת כרטיסי אשראי בין 1.9-4.5%

5.3. הסכום המוצג בשקלים הינו המחיר הסופי למוצר.

6. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הלקוח ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. 

 קניין רוחני

7. כל הזכויות הקנייניות לרבות זכויות היוצרים בפיתוח.

 

8. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של בעלי האתר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

 

9. כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לבעלי האתר בלבד והינם בבעלותם הבלעדית והמלאה של בעלי האתר.

 

10. קישור (Link) או קישור עמוק (Deep Link) או כל אזכור של האתר בכל מקום אחר, ברשת האינטרנט ומחוצה לה, במקום פרטי או ציבורי, אשר עובר על חוקי מדינת ישראל ו/או חוקי כל מדינה אחרת בכל דרך שהיא, אסור בהחלט.

 

11. המשתמשים באתר ו/או בשירות אינם רשאים להכניס כל שינוי בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ושאר הפריטים המופיעים באתר, אלמלא קיבלו מהאתר הרשאה מפורשת בכתב ומראש לעשות כן.

 

12. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהתכנים ו/או הרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת האתר.

 

13. המשתמש מתחייב להימנע מציטוט ו/או אזכור ו/או העתקה חלקית או מלאה של כל מידע או נתון או תוכן כל שהוא מתוך האתר ו/או השירות, בכל מקום אחר, דיגיטאלי או שאינו דיגיטאלי.

 

14. כל פגיעה בזכויות הקנייניות של בעלי האתר לרבות העתקת פעילות האתר תהווה עילה לנקיטת הליכים משפטיים נגד המעתיק ובעלי האתר יפעלו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם בכדי למצות את הדין עם המעתיק.

 

פרטיות

15. במהלך השימוש באתר ובשירות אפשר ויתבקש המשתמש למסור מספר פרטים הכוללים, בין היתר, את פרטיו האישיים (להלן: "הפרטים"). האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע למטרות יצירת קשר ופרסום מסחרי , ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב תוך נקיטה באמצעים סבירים כדי להגן על הפרטים וכל שימוש במידע שייאסף לא יחשוף ו/או יזהה את הפרטים באופן אישי.

 

16. האתר לא ימסור את הפרטים לצד שלישי אחר למעט במקרה בו ניתנה הסכמת בעל הפרטים ו/או במקרה של צו שיפוטי ו/או פנייה מוסדרת מטעם משטרת ישראל ו/או במקרים בהם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר לאור פניית צד שלישי לאתר אשר יוכיח להנחת דעת ולשיקולו הבלעדי של האתר כי מדובר במעשה ו/או מחדל שאינו כדין על-ידי משתמש באמצעות האתר ו/או המערכת ו/או למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.  – ימסור האתר לפונה את פרטי המשתמש ודרכי ההתקשרות עמו.

 

17. בשום מקרה ובשום תנאי, לא יהיה האתר אחראי לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או אחר, ישיר או עקיף, כתוצאה ממסירת הפרטים בהתאם למפורט לעיל.

 

18. המשתמש מודע לכך כי האתר רשאי לשלוח לכתובת הדוא"ל ו/או לטלפון ו/או לטלפון הסלולרי אשר מסר בעת ההרשמה לאתר, מידע פרסומי אודות מוצרים חדשים ו/או הודעות ו/או כל מידע פרסומי אחר. באם המשתמש איננו מעוניין לקבל חומר פרסומי ו/או אחר, עליו מוטלת החובה לידע את מנהלי האתר בדבר רצונו, בדרכי הקשר המקובלות.

 

אחריות

19. האתר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם אין האתר משתתף ו/או צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש בשירות ולפיכך האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירות לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

 

20. בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק פיזי, נזק כספי או כל נזק אחר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לגורם הקשור במישרין ו/או בעקיפין למשתמש וכן לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על האתר ו/או השירות.

20.1. אתר ביגסו BIGSO-SPORT.CO.IL ומפעילו אינם אחראים על טיב ו/או איכות המוצר או השירות הכלול במוצר, אשר ניתן על ידי בית העסק (המוכר) ו/או היצרן ובאחריותו הבלעדית. 

 

21. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר ובשירות לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין האתר ו/או השירות, מגבלותיהם ויכולותיהם.

 

22. למען הסר ספק, שימוש באתר ובשירות נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירות.

 

23. המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, לרבות פיצוי ו/או שיפוי מלא של האתר בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לאתר ו/או השירות.

24. המשתמש מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם המשתמש צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

 

 הצהרות המשתמש

25. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת:

25.1. כי לא ידוע לו על הגשת תביעה או על איום בהגשת תביעה כנגדו או נגד כל צד שלישי הנובעת ו/או עלולה לנבוע משימושיו בשירות ו/או באתר.
25.2. כי לא יעשה שימוש בשירות ו/או באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
25.3. כי אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהן באמצעות השירות ו/או האתר.
25.4. כי הפרטים אותם מסר, תוך כדי פעילותו באתר, הינם נכונים ומדויקים ומאפשרים למפעיל ליצור קשר עמו בכל מקרה בו הדבר יידרש, על-פי הוראות תקנון זה.
25.5. האתר משווק חבילות ספורט וכפוף לנהלים ותנאים שנקבעים על ידי הספקים השונים . בכל מכירה באתר יפורסם הסכם רכישה ועל המשתמש להצהיר שקרא ואישר את ההסכם  בטרם מבצע רכישה. תנאים אלו הם התנאים הקובעים במסגרת ההזמנה שבוצעה.

26. הוראת סעיף זה אינה פוגעת ו/או גורעת מהוראות השיפוי ו/או הפיצוי להם זכאי האתר על-פי תקנון זה ומכוח כל דין.

27.1. האתר רשאי להשעות משתמש ללא התראה מוקדמת מראש.

 

 

פניה לאתר

28. במידה ותוכן כלשהו באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או בזכויות יוצרים ו/או בשם הטוב ו/או בכל זכות או חובה אחרים, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש להודיע על כך לאתר בדואר אלקטרוני שכתובתו info@bigso-sport.co.il.

 

29. עם קבלת ההודעה, תיבדק תוכנה ובמידה ויימצא, על-פי ראות עיני האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו, כי קיימות ראיות מספיקות לעוולה ו/או פגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע הפוגע נשוא הפנייה מן האתר לאלתר.

30. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח

30.1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד - בהודעה בכתב לפקסימיליה מס' 08-6652195, או באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר ויכלול את פרטי המזמין כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה. 

30.2. מובהר בזאת, כי אופי הרכישה באתר הינה בדרך של "עסקת מכר מרחוק" אשר בהתאם להוראות החוק כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעיל לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג), יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לכל אדם, לפי הנמוך מבניהם

30.3. חוק הגנת הצרכן אינו תקף לספקים בינלאומים דוגמאת מועדוני הכדורגל השונים שכן ברוב המקרים לאחר רכישת כרטיסים לאירוע ספורט אין אפשרות לקבל החזר כספי.  בנוסף החוק אינו חל על רכישת כרטיסי טיסה בחברות תעופה בינלאומית דוגמאת 'easy-jet' .

30.4. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו

30.5. לכל הזמנה שאינה נופלת להוראות החוק, יהיו דמי הביטול לפי קביעת הספקים, ודמי טיפול המקובלים אצל הספקים השונים.

30.6. מובהר בזאת, כי נוסח סעיפי חוק הגנת הצרכן המובאים מעלה הינם לצורכי מידע בלבד וכי נוסחם המחייב הוא בהתאם לפרסום הרשמי של מדינת ישראל.

30.7. מודגש בזאת, כי החברה תהא רשאית לבטל עסקה בכל אחד מן המקרים הבאים:

 • נפלה בהצעה שגיאת כתיב מהותית, פליטת קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ואופי.
 • תקלה טכנית או תקלה אחרת אשר מונעת את מימוש ההזמנה.

כללי

31. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

32. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

33. כללי שימוש אלו כוללים את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

34. כללי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, על ידי כל מנגנון צפייה ו/או שימוש המאפשרים גישה אליו. 

35. כללי השימוש חלים על כל מידע ו/או תוכן ו/או כל פריט ויזואלי אחר המופיע באתר.

36. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מכללי השימוש במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

37. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי כללי השימוש במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

38. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות כללי השימוש יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

39. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר באר שבע ובית משפט זה בלבד.

40. המוכר באתר מצהיר בזאת שאינו ינצל את פרטי הלקוח לרעה תוך שמירה קפדנית על פרטיו האישיים כולל פרטי חיוב.

41. תנאי תקנון זה מוגנים תחת הגנת זכות יוצרים.

 

 להרשמה לחץ כאן

 

073-2839502
קטגוריות
 • ליגת האלופות
 • ברצלונה
 • ריאל מדריד
 • ליגה ספרדית
 • ליגה אנגלית
 • ליגה גרמנית
 • ליגה איטלקית
 • ליגה אירופית
 • צ'לסי
 • באיירן מינכן
 • ארסנל
 • ליברפול
 • מנצ'סטר סיטי
 • יובנטוס
 • אתלטיקו מדריד
 • טוטנהאם
 • נופשונים

loading...